Producten
  Winkelwagen
Ga naar de winkelwagen
 
Specials
Gebruiker
Wachtwoord
Login
Top 5 bestsellers
1.  Herbalife F1 Banane..
2.  Proteinereep
3.  Herbalife F1 Chocol..
4.  Herbalife F1 Aardbei
5.  Thermojetics Kruide..
37379.gif
e93edfc56e1caa10dd4352307e8a5f0a.jpg

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SHAKES4ALL 

Artikel 1. Toepasselijkheid
 


1.1 Op bestellingen en overeenkomsten van Shakes4All zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shakes4All worden bedongen 


Artikel 2. Kwaliteit van de producten 

2.1 Shakes4All biedt de producten met dezelfde kwaliteit zoals deze bij haar directe leverancier verkregen is. Shakes4All garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten

Artikel 3. Overeenkomsten 


3.1 Alleen eindgebruikers mogen één of meerdere producten bestellen. Het is voor Onafhankelijk Herbalife Distributeurs en/of personen die de producten bestellen met als doel deze door te verkopen aan derde niet toegestaan om één of meerdere producten en/of diensten te bestelling. Als tussen de plaatsing van een bestelling en levering van de producten blijkt dat u niet gerechtigd was tot het plaatsen van de bestelling behoudt Shakes4All het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.2 Alle prijzen van Shakes4All zijn vrijblijvend en Shakes4All behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6. 

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Shakes4All. Shakes4All is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Algemene Verkoopvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shakes4All dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 


Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft. 

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Shakes4All. 

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Shakes4All gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shakes4All. 

Artikel 5. Levering 

5.1 De door Shakes4All opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

5.3 Shakes4All is bevoegd om bij de verzending van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Shakes4All verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Shakes4All daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Shakes4All de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Shakes4All te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, de oorspronkelijke aankoopnota wordt bijgevoegd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

7.4 Indien u niet tevreden bent, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Shakes4All te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien de verpakking duidelijke definieerbaar is, de inhoud gedeeltelijk opgesoupeerd is, de oorspronkelijke aankoopnota wordt bijgevoegd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Shakes4All, dan wel tussen Shakes4All en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Shakes4All, is Shakes4All niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Shakes4All. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shakes4All in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shakes4All gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shakes4All kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan Shakes4All schriftelijk opgave doet van een adres, is Shakes4All gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Shakes4All schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door Shakes4All gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Shakes4All deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Shakes4All in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shakes4All vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 Shakes4All is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 | Meer

Alle bedragen zijn inclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel

Onafhankelijk Herbalife member E. Stroomer